Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Cử tri Thủ đô băn khoăn, lo lắng nhiều vấn đề xã hội, dân sinh diễn biến phức tạp
Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng
Cử tri Thủ đô băn khoăn, lo lắng nhiều vấn đề xã hội, dân sinh diễn biến phức tạp