Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống
Hướng về biển đảo quê hương
Đẩy mạnh cải cách và hoạt động tư pháp
Thực hiện phương châm hành động “đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”
Siết chặt kỷ cương, tăng cường thanh tra công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức
Hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đóng góp xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh