Ảnh minh họa.

 

Hội nghị đối thoại doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn Hà Nội là một nội dung quan trọng trong công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP trong năm 2024.

Văn phòng UBND TP Hà Nội cho biết, dự kiến, hội nghị thảo luận về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực văn hóa - xã hội của Thành phố; kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ của Trung ương và Thành phố đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội (y tế, giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao) nhằm cung cấp thông tin tình hình hoạt động và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Thể hiện vai trò của chính quyền Thành phố đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để doanh nghiệp phát triển.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tổ chức đối thoại phải đảm bảo thực chất, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ doanh nghiệp được tham gia phát biểu ý kiến và nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, đơn vị liên quan trả lời các kiến nghị về khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp tại hội nghị hoặc sau hội nghị; Thường xuyên hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc hoặc tham mưu giúp UBND Thành phố kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Các doanh nghiệp cần chủ động trao đổi, đồng thời đề xuất kiến nghị trên tinh thần vì sự phát triển chung của đầu tư, hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố.

Lãnh đạo Thành phố và các sở, ngành, địa phương trao đổi, giải đáp các kiến nghị, khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư, đầu tư trong lĩnh vực, ngành phụ trách và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Được biết, trong năm 2024, ngành Văn hóa và Thể thao Thủ đô tập trung rà soát, bổ sung các nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu các lĩnh vực Công nghiệp văn hóa; xác định vùng, quận, huyện có sẵn lợi thế, tiềm năng, tài nguyên để tập trung đầu tư, phát triển ngành Công nghiệp văn hóa phù hợp./.

 

Trung Anh