Quang cảnh Hội nghị lần thứ 17 BCH Đảng bộ TP Hà Nội.

 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến vừa ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII.

Nghị quyết nêu rõ, sau khi xem xét và thảo luận các báo cáo, tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo kế hoạch của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn thiện ký ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu tối đa ý kiến về chủ đề, phương châm và đề cương chi tiết Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP, để hoàn thiện Đề cương chi tiết làm cơ sở cho việc xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ TP bảo đảm kế hoạch đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP cơ bản tán thành với nội dung báo cáo, tờ trình do Ban Cán sự Đảng UBND TP trình tại Hội nghị gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công cấp TP năm 2024 và định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2025 của TP Hà Nội; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Cán sự Đảng UBND TP rà soát và nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình nêu trên và trình HĐND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đảng đoàn HĐND TP chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND TP thẩm tra các nội dung trên bảo đảm đúng quy định để trình HĐND TP xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với các báo cáo gửi tại Hội nghị gồm: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Thành ủy; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 của TP, giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định…

Nghị quyết nêu rõ, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tiến hành xem xét trách nhiệm và quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ thuộc thẩm quyền (có biên bản kiểm phiếu riêng); giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ TP để chỉ đạo xây dựng và ban hành kết luận của Hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của TP tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng;

Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

Nam Khánh