Quang cảnh Hội thảo


Sáng 3/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp TP về công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở TP Hà Nội giai đoạn hiện nay.


Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, Trưởng ban Chỉ đạo hội thảo khoa học chủ trì hội thảo. 


Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Đảng ta luôn chú trọng đến công tác cán bộ và nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” nhấn mạnh: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.


Với vị thế là Thủ đô - trái tim của cả nước, là đảng bộ lớn nhất cả nước, có vai trò, vị trí rất quan trọng, tính đến tháng 10/2021, Đảng bộ TP Hà Nội có 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 2.300 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 46 vạn đảng viên, chiếm gần 10% đảng viên cả nước; 131.565 cán bộ, công chức, viên chức toàn TP. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã gương mẫu, tiên phong thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đặc biệt quan tâm công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xác định đó là khâu quan trọng, mang tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ của TP.


Thành ủy đã ban hành Đề án số 04-ĐA/TU ngày 20/9/2017 về “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý”, đặc biệt, vừa qua đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo và Quy định về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của TP… Điều đó thể hiện sự đổi mới về tư duy và nhận thức, đồng thời khẳng định quyết tâm hành động của Đảng bộ TP; qua đó, trình độ, năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ không ngừng được nâng lên.


Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của TP cũng đang đặt ra những vấn đề cần được tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ các cấp. Hội thảo hôm nay sẽ góp phần sớm hiện thực hóa và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác cán bộ nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói riêng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP đã đề ra, nhất là mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của TP có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; có tư duy khoa học, khát vọng đổi mới; có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn mới.


Đây cũng là cơ hội để các đại biểu chia sẻ, phân tích, đánh giá một cách khách quan, khoa học về thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng ở TP Hà Nội thời gian qua; chia sẻ, góp ý, trao đổi thẳng thắn những kinh nghiệm, bài học quý báu để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hiệu quả sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong bối cảnh triển khai tổ chức thí điểm mô hình quản lý chính quyền đô thị.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội thảo 


57 tham luận được viết và trình bày tại hội thảo tập trung làm rõ công tác lãnh đạo của Đảng bộ TP Hà Nội về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng. Các đại biểu khẳng định, trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ TP Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn…


Các tham luận cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng của thành phố, như: Công tác đào tạo, bồi dưỡng có lúc, có nơi còn thiếu toàn diện, nặng về lý thuyết, thiếu kỹ năng thực tiễn. Trong đó, nội dung cập nhật công nghệ thông tin, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch còn thiếu sáng tạo, chưa có đột phá…


Các đại biểu cho rằng, để tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng được yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và góp phần xây dựng, phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng với các khâu khác của công tác cán bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; cán bộ không qua đào tạo, bồi dưỡng đủ thì không đề bạt, bổ nhiệm…


Các đại biểu đề xuất, Hà Nội cần tập trung đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt những kỹ năng, kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số trong lãnh đạo, quản lý; năng lực quản lý, điều hành chính quyền đô thị; năng lực làm việc trong môi trường quốc tế…, đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Thủ đô “có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung”.


Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tăng cường công tác quản lý, đánh giá, bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; siết chặt kỷ cương, kỷ luật học tập; phát huy tính tích cực học tập của đội ngũ cán bộ; tiếp tục thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với các khâu khác của công tác cán bộ, đặc biệt là luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, bố trí sử dụng…/.

Thu Hà