Quang cảnh Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  


Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 194-KH/TU về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Theo đó, nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII gồm: “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Các cán bộ, đảng viên có trách nhiệm nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết; Nhân dân được tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII; kết hợp nghiên cứu, học tập, quán triệt tại Hội nghị với tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Thông qua việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền nhằm giúp cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII để đưa Nghị quyết vào cuộc sống nhanh chóng, hiệu quả. Tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Trong đó, cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp, các ngành chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thành phố tổ chức kết nối đường truyền với Hội nghị toàn quốc mở rộng thành phần và điểm cầu đến cơ sở khi điều kiện hội trường và đường truyền cho phép; thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 ngày (trong đó, 1,5 ngày nghiên cứu, học tập, quán triệt; 0,5 ngày dành cho các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết); hoàn thành trong tháng 11/2023.

Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy chỉ đạo tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII cho từng đối tượng cụ thể tới cấp cơ sở, những cán bộ, đảng viên chưa được tham gia học tập tại Hội nghị thành phố bằng hình thức phù hợp. Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm báo cáo viên./.

TA