Quang cảnh Hội nghị. 


Theo chương trình, hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo sau: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP; Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngoài ra, hội nghị cũng xem xét Báo cáo kết quả 1 năm triển khai thực hiện 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và Báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Thành ủy.

Tìm giải pháp đột phá cho các “điểm nghẽn” trong đầu tư công

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh và gợi ý một số nội dung để Ban chấp hành Đảng bộ TP nghiên cứu, thảo luận, xem xét và quyết định.

Cụ thể, về việc giao kế hoạch, kết quả giải ngân, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp TP, Bí thư Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đến nay, sau gần 6 tháng triển khai thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn TP tính đến ngày 16/6/2022 đạt rất thấp, chỉ bằng 17,4% kế hoạch giao và thấp hơn mức trung bình của cả nước (tính đến ngày 31/5/2022 cả nước đạt 20,45%); trong đó, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các nhiệm vụ, dự án đầu tư cấp TP chỉ đạt 14,5% kế hoạch, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cấp huyện đạt 19,9%... Bên cạnh đó, đến nay vẫn còn một số nguồn vốn với tổng số khoảng 3.268 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết cũng đã ảnh hưởng đến kết quả giải ngân; trong đó có nguồn vốn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững là các chương trình rất quan trọng của TP.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, căn cứ tình hình thực tiễn nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật, Ban Cán sự đảng UBND TP đề xuất điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, đồng thời cập nhật, điều chỉnh vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 ngân sách cấp TP… Vì vậy, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí tham dự Hội nghị, nhất là các đồng chí Bí thư cấp ủy với thực tiễn từ cơ sở, tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, nhất là các nguyên nhân chủ quan có tính căn cơ; trên cơ sở đó xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

Đồng thời, đề xuất các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá cho các “điểm nghẽn” có tính chủ quan trong chỉ đạo điều hành giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành; đặc biệt cần thảo luận, cho ý kiến kỹ về phương án điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP; nhu cầu điều chỉnh, bổ sung vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm của TP; đánh giá tác động của phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2022 đến Kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND TP thông qua.

Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP, Bí thư Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội nghị tập trung phân tích, đánh giá kỹ những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vấn đề cần rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cả ở cấp TP và cấp quận, huyện, thị xã; việc giải quyết những vấn đề dân sinh cấp bách. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, biện pháp để phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra.

Về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là một nhiệm vụ khó, phức tạp, có tính bao quát rộng trên toàn bộ các lĩnh vực kinh tế - xã hội, được điều chỉnh bởi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, tính khả thi còn phụ thuộc nhiều yếu tố như năng lực bộ máy cán bộ, nguồn lực về tài chính...

Vì vậy, để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, ổn định, lâu dài của quy định về phân cấp, ủy quyền trên địa bàn TP, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, bàn và đánh giá một cách thực chất những mặt được, mặt chưa được, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phân cấp, ủy quyền trong thời gian qua theo Nghị quyết 08 ngày 3/8/2016 của HĐND TP và Quyết định số 41 ngày 19/9/2016, Quyết định số 14 ngày 6/9/2021 của UBND TP. Trên cơ sở đó đề xuất các nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ cần đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cũng như các thủ tục hành chính có thể ủy quyền cho chính quyền địa phương trên tinh thần cấp nào, địa phương nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thuận lợi và kịp thời hơn thì giao cho cấp đó nhằm phục vụ tốt nhất đời sống dân sinh và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tìm giải pháp đột phá cho các vấn đề quan trọng

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ rõ những vấn đề cần tập trung thảo luận về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Qua đó, quyết định về những chủ trương, giải pháp lớn nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất thêm các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo đúng các quy định của pháp luật, ví dụ như việc chuyển hình thức đấu giá quyền sử dụng đất sang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị. 


Về dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Thành ủy đề nghị Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến thiết thực về dự kiến danh mục các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án phân công cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, thời gian triển khai, thời gian hoàn thành tại phụ lục kèm theo, đảm bảo Chương trình khi ban hành phải xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô như Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị đã nêu, đúng với thực tiễn của TP và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Về Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Dự thảo Chương trình đã đánh giá thực trạng phát triển nhà ở giai đoạn 2012-2020; đồng thời nêu rõ quan điểm phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, mục đích, yêu cầu, dự báo nhu cầu nhà ở trên địa bàn TP trong giai đoạn mới. Trong đó, đã có dự báo về dân số và diện tích nhà ở bình quân toàn TP; nhu cầu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở…; trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo từng giai đoạn đến năm 2025, 2030, các giải pháp thực hiện, nhất là về cơ chế, chính sách, và phân công tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: “Những nội dung trình Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ TP lần này là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, quyết định đến sự phát triển của Thủ đô, không chỉ trong năm 2022, trong nhiệm kỳ này mà cho nhiều năm tiếp theo. Tôi đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các Tờ trình, Báo cáo, Chương trình, Dự thảo Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối hội nghị”.

Sau phát biểu khai mạc của Bí thư Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã nghe các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND TP về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 và cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 ngân sách cấp TP; Báo cáo về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của TP; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của TP; Phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền địa phương của TP Hà Nội; Báo cáo về tình hình triển khai và tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.

Ban Thường vụ Thành ủy trình Tờ trình về Dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Sau đó, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tiến hành thảo luận tại tổ về các Tờ trình, Dự thảo Chương trình, Nghị quyết được trình tại Hội nghị.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/6./.

Khánh Huyền