Ảnh minh họaNgày 4/5, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký Công văn số 1325/UBND-TNMT về việc đấu giá 03 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát), Tây Đằng - Minh Châu.

Công văn nêu rõ: UBND Thành phố nhận được Văn bản số 3384/STNMT-KS ngày 03/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về nội dung đấu giá 03 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát), Tây Đằng - Minh Châu.
 
UBND Thành phố  yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1087/CĐ-TTg ngày 11/11/2023 và của UBND Thành phố tại các văn bản số 420/UBND-TNMT ngày 22/12/2023, số 272/UBND- TNMT ngày 25/01/2024, thực hiện ngay các biện pháp quản lý nhà nước đối với kết quả đấu giá 03 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát), Tây Đằng - Minh Châu đã được kiểm tra, rà soát theo đúng quy định pháp luật.
 
Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục để tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát nêu trên theo đúng quy định pháp luật, báo cáo kết quả trước ngày 12/6/2024.
 
UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an Thành phố tiếp tục theo dõi, hỗ trợ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kịp thời báo cáo UBND Thành phố các nội dung khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, báo cáo kết quả trước ngày 12/6/2024.

*Cùng ngày, UBND Thành phố có văn bản số 1328/UBND-TNMT, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả đấu giá 03 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc (Thượng Cát), Tây Đằng - Minh Châu./.

PV