Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị.

 

Chiều 27/3, phát biểu kết luận Hội nghị chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khoá XVII, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của hội nghị.

 Tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao

Đối với vấn đề điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Thành uỷ Hà Nội đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trên cơ sở danh mục trong giai đoạn 2024-2025, các cấp, các ngành cần tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm, rà soát, thống kê phân loại rõ số lượng dự án đã được phê duyệt chủ trương, phê duyệt dự án; đánh giá tiến độ thực hiện của từng dự án; xác định cụ thể nguyên nhân chậm triển khai trong từng khâu và đề xuất giải pháp cụ thể.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu: Phải rà soát các dự án không có khả năng triển khai để cắt giảm và tập trung nguồn lực bố trí vốn cho các dự án có tính khả thi cao, dự án trọng điểm, dự án cấp bách, giải quyết dân sinh bức xúc như: Ùn tắc giao thông; kế hoạch 3 lĩnh vực; xây dựng nông thôn mới; đường sắt đô thị; đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; các chương trình cung cấp nước sạch, xử lý nước thải...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng nêu rõ, các cấp, các ngành cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng đảm bảo các dự án được bố trí vốn đủ thủ tục, quy định; tránh trùng lặp, lãng phí, nhất là các dự án, nhiệm vụ liên quan đến các Chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi) có cùng địa bàn triển khai. Đồng thời, rà soát kỹ nguồn lực thực tiễn Thành phố (về nguồn đất, khả năng vay trả nợ, nguồn lực tài sản công...), có biện pháp cụ thể, báo cáo vào kỳ giữa năm. Các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ, dự án phải có nguồn lực đảm bảo, bố trí vốn theo thứ tự ưu tiên, không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, kiểm soát bội chi.

Về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành uỷ Hà Nội cho biết, nhận thức tầm quan trọng của việc lập Quy hoạch Thủ đô, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để cụ thể hoá Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo lập không gian phát triển mới, với “tầm nhìn mới - tư duy mới” để tạo ra “cơ hội mới - giá trị mới”. Đồng thời thể hiện khát vọng "mơ xa - nghĩ lớn" với "giải pháp thông minh - hành động quyết liệt - kết quả thực chất" và hướng tới mục tiêu cuối cùng là "phục vụ Nhân dân", xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm ngày thành lập Nước vào năm 2045.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội thống nhất thông qua Quy hoạch Thủ đô để các cơ quan khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo như: trình xin ý kiến Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới, trước khi trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt Quy hoạch; đặc biệt là cần tập trung chuẩn bị nội dung để báo cáo xin ý kiến Bộ Chính trị dự kiến vào ngày 3/5/2024.

Bí thư Thành uỷ cho biết, sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, TP Hà Nội sẽ tập trung xây dựng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể triển khai theo từng phân kỳ giai đoạn 5 năm và hàng năm. Cụ thể hóa bằng những đề án, dự án, chuyên đề cụ thể và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên gắn với việc cân đối, sử dụng hiệu quả, hợp lý các nguồn lực nhằm đưa Quy hoạch Thủ đô vào cuộc sống.

Tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất

Đối với việc tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) tại Đảng bộ TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ TP giao Ban Thường vụ Thành ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP trên cơ sở các báo cáo tổng kết nêu trên và ý kiến góp ý của các đại biểu, bắt tay ngay vào việc xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội XVIII Đảng bộ TP đảm bảo tiến độ và chất lượng theo Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện và yêu cầu của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Đối với nội dung về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

 

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng yêu cầu: Khối lượng công việc còn rất lớn, đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ TP khóa XVIII.

Đối với nội dung về công tác cán bộ, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

Nhấn mạnh khối lượng công việc trước mắt đặt ra còn rất lớn, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, tạo tiền đề cho năm 2025, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII./.

 

 

Trung Anh