Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội ký kết chương trình hợp tác nhiệm kỳ Đại hội XIII.


Chiều 21/2, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị.

Báo cáo đánh giá Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021 do đồng chí Bùi Trường Giang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày cho biết, trong giai đoạn 2017-2021, Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã triển khai toàn diện cả 6 nội dung ký kết hợp tác. Hai bên đã phối hợp tổ chức 3 tọa đàm khoa học; 4 cuộc khảo sát thực tế kết hợp tọa đàm khoa học tại Thủ đô phục vụ nhiệm vụ tư vấn, tổng kết lý luận và thực tiễn mà Trung ương giao, trong đó có việc xây dựng các Báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phục vụ Hội nghị Trung ương 6, 7 khóa XII về xây dựng tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; khảo sát, nghiên cứu thực tế, tổ chức tọa đàm khoa học tại Huyện ủy Đông Anh và Thành ủy Hà Nội, phục vụ cho nhiệm vụ Tổng kết 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội năm 1991, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011...

Đặc biệt, Hội đồng Lý luận Trung ương đã giúp Thành ủy Hà Nội tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Bùi Trường Giang khẳng định: Sau 5 năm tổ chức thực hiện Chương trình hợp tác đã có tác dụng thiết thực, góp phần giúp hai cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; cung cấp những luận cứ khoa học xác đáng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Thành ủy Hà Nội, xây dựng định hướng và tầm nhìn của Thủ đô trước kỳ đại hội Đảng bộ Thành phố.

Tuy nhiên, báo cáo cũng khẳng định, kết quả hợp tác còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của hai bên; việc phối hợp trao đổi thông tin tài liệu, ấn phẩm còn chưa đều đặn, kịp thời...

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Hội nghị. 


Để tăng cường hiệu quả hợp tác trong giai đoạn tới, hai bên tiếp tục cập nhật, hoàn thiện và tổ chức ký kết Chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Các nội dung hợp tác trong giai đoạn này sẽ tập trung vào kế thừa các thành tựu và khắc phục hạn chế của giai đoạn 2017-2021. Tiếp tục hợp tác tổng kết thực tiến, nghiên cứu lý luận gắn với định hướng chủ trương, chính sách nhằm cung cấp những luận cứ khoa học cho cho việc cụ thể hóa, thể chế hóa các tư tưởng chỉ đạo, chủ trương lớn, đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Chuẩn bị cho việc xây dựng luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng các văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XVIII của Đảng bộ thành phố Hà Nội, phục vụ công tác tư vấn, tham mưu với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học, nhất là các buổi tọa đàm chuyên sâu; khảo sát thực tiễn về một số vấn đề lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tẳng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng.

Hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức các hội thảo và tọa đàm khoa học, nhất là các buổi tọa đàm chuyên sâu; Khảo sát thực tiễn về một số vấn đề lý luận chính trị, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tẳng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng; Phối hợp xây dựng cơ chế cụ thể về việc đặt hàng nghiên cứu, chia sẻ, trao đổi thông tin, ấn phẩm và các tư liệu phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao liên quan đến lý luận chính trị...

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến nhìn nhận, đối với Hội đồng Lý luận Trung ương, Hà Nội luôn là nơi cung cấp cho các công trình nghiên cứu những chất liệu thực tiễn phong phú, tập trung nhất để phát hiện những vấn đề mới. Trong khi đó, từ nhiều năm nay, trước khi tham mưu Trung ương hoặc đưa vào thực hiện các chủ trương lớn, quan trọng, Thành ủy Hà Nội đều tổ chức nghiên cứu một cách bài bản, khoa học nhằm bảo đảm cả thực tiễn và lý luận. Trong quá trình đó, thành phố luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ, tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ hiệu quả của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hiện nay, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương càng có nhiều cơ hội, điều kiện để tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa, qua đó giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của hai bên. Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, UBND thành phố, Công an thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong... đã đề xuất hàng loạt nội dung hợp tác cụ thể giữa Hội đồng Lý luận Trung ương với các cơ quan, đơn vị thành phố Hà Nội như: Hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện các chủ trương, nhiệm vụ lớn của Thủ đô; tham gia hỗ trợ xây dựng Đề án về công tác bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp thực hiện một số chuyên đề như đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, chuẩn bị xây dựng các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở lý luận về định hướng phát triển văn hóa, đô thị hóa...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với thành phố Hà Nội, coi Thủ đô là mẫu số 1 để nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn với Trung ương; cũng như hợp tác, giúp đỡ thành phố trong quá trình xây dựng văn kiện, các chủ trương quan trọng...

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ đặt ra đối với thành phố Hà Nội thời gian tới, trước hết là trong nhiệm kỳ 2020-2025 rất nặng nề, nhất là nhiệm vụ cụ thể hóa, thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị trước hết là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là cơ hội để hai bên đẩy mạnh hợp tác.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. 


Trước nhiều nội dung đặt ra, hai bên cần chọn việc có trọng tâm, trọng điểm để hợp tác. Thành ủy Hà Nội mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương tham gia giúp thành phố xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Quy hoạch phát triển Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, giúp thành phố triển khai các chủ trương lớn bảo đảm tính khả thi, vừa phù hợp thực tiễn, vừa bảo đảm khoa học, bài bản, đi vào từng vấn đề cụ thể, những câu hỏi còn bỏ ngỏ, qua đó giải quyết căn cơ các vấn đề thực tiễn đang đặt ra.

Nhất trí với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, thực chất của hội nghị, nhất là quan điểm đã hợp tác phải thực chất, hiệu quả.

Nhìn nhận thực tiễn Hà Nội luôn là mảnh đất phong phú cho công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn của Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, những đề xuất trọng tâm của thành phố Hà Nội như: cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô (sửa đổi), quy hoạch lớn... là hoàn toàn chính xác, cần thiết. Ngoài ra, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Trong quá trình đó, phải xác định rõ tinh thần đổi mới tư duy, tầm nhìn. Tư duy toàn cầu, tầm nhìn quốc gia, hành động địa phương, trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân.../.

Thu Hà