Quang cảnh buổi làm việc. 


Chiều 12/5, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã kiểm tra việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở trên địa bàn huyện Đông Anh.

Tạo đồng thuận trong thực hiện QCDC

Báo cáo của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC huyện Đông Anh cho thấy, từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, Hội đồng Bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện, UBND xã phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức 216 buổi đối thoại liên quan đến các nội dung khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác GPMB; 481 buổi lấy ý kiến, kết thúc công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ.

Thực hiện QCDC trong công tác GPMB, huyện Đông Anh đã phê duyệt 264 dự án/nhóm dự án với diện tích 1.126,39ha. Đến nay, đã hoàn thành công tác GPMB đối với 3.364 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; số tiền bồi thường hỗ trợ là hơn 1.023,4 tỷ đồng.

Từ ngày 1/1/2022-1/3/2022, huyện đã hoàn thành công tác xin giao đất 22 dự án. Huyện cũng đã ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 4.480 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; với diện tích thu hồi hơn 161,52ha; số tiền bồi thường hỗ trợ hơn 1.268 tỷ đồng; hoàn thành công tác di chuyển mộ đối với 1.315 ngôi mộ, liên quan đến 319 hộ gia đình, cá nhân...

Về thực hiện QCDC trong công tác quản lý TTXD, UBND huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định mới về công tác cấp giấy phép xây dựng (GPXD) và về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý TTXD theo hình thức trực tuyến cho các xã, thị trấn, đơn vị, cá nhân liên quan trên toàn địa bàn huyện, với 25 điểm cầu cùng sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu.

Huyện cũng đã phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB, quản lý TTXD trên địa bàn huyện. MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân có đất bị thu hồi để các hộ dân phối hợp qua đó công tác GPMB được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ.

Quan tâm mở rộng, xây dựng QCDC trong các lĩnh vực nhạy cảm

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của Huyện ủy Đông Anh và các xã trong việc xây dựng và triển khai QCDC ở cơ sở. Qua đó, đã triển khai thực hiện có hiệu quả dân chủ trong công tác GPMB, quản lý TTXD, quản lý đất đai, đã tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân khi thực hiện GPMB, thu hồi đất để thực hiện các dự án lớn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kết luận buổi kiểm tra. 


Chỉ rõ một số hạn chế cần quan tâm, như: Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB còn hạn chế. Có lúc thiếu sự lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân; vẫn còn có một số công trình xây dựng không phép, sai phép. Trong khi đó, một số dự án bị chậm tiến độ theo kế hoạch, nhiều tồn tại cũ cũng chưa được giải quyết dứt điểm…

Nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung thực hiện thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các văn bản của trung ương, thành phố về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 1/7/2023); tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về đất đai, TTXD, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như mục đích, ý nghĩa của các công trình, dự án tới các đối tượng có đất bị thu hồi nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị huyện Đông Anh tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; trách nhiệm của chính quyền, của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về thực hiện QCDC; tiếp tục cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” thành những quy chế về thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hướng tới mục tiêu “dân thụ hưởng” những thành quả trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu huyện Đông Anh quan tâm mở rộng, xây dựng QCDC trong các lĩnh vực nhạy cảm mà nhân dân quan tâm; gắn việc thực hiện QCDC với các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố, của địa phương, cơ sở… Đặc biệt, chính quyền huyện cần thực hiện đầy đủ quy trình công khai, minh bạch, đối thoại với người dân bị thu hồi đất để tuyên truyền, vận động nhân dân, hạn chế khiếu kiện của người dân bị thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án được giao.../. 

Trọng Toàn