Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết về định hướng khung kế hoạch đầu tư công.


Chiều 7/12, tại Kỳ họp thứ 18, HĐND TP Hà Nội khoá XV đã thông qua nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp TP.

Theo mục tiêu đầu tư công giai đoạn 2021-2025, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII đã quyết nghị; các định hướng tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và Kế hoạch phát KTXH 5 năm 2021-2025 của TP.

Về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công 5 năm 2021-2025, phải tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14, ngày 08/7/2020; Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg, ngày 14/9/2020, của Thủ tướng Chính phủ; Phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác; bảo đảm các cân đối lớn của TP.

Việc phân bổ vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định. Ưu tiên bố trí vốn cho các ngành, lĩnh vực, các quận, huyện, thị xã theo mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021-2025. Không bố trí vốn cho chương trình, dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cấp, các ngành và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các chương trình, dự án, phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn được cấp có thẩm quyền quyết định. Tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng TP, chương trình, dự án có ý nghĩa lớn đối với phát triển KTXH của TP, của các cấp, các ngành.

Trong từng ngành, lĩnh vực, việc bố trí vốn thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhung chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; các dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; các dự án mới thuộc lĩnh vực ưu tiên: y tế, giáo dục, môi trường, phòng chống biến đổi khí hậu, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung, tạo diện mạo đô thị hiện đại, văn minh, an ninh, quốc phòng; các dự án cần thiết ưu tiên của các lĩnh vực khác.

Giai đoạn 2021-2025, TP đầu tư trọng tâm vào các ngành, lĩnh vực sau: Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội, giáo dục đào tạo và dạy nghề, khoa học, công nghệ, y tế, dân số và gia đình, văn hóa thông tin, phát thanh, truyền hình, thông tấn, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường,...

Hiện nay, tổng hợp theo đề xuất của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã nhu cầu vốn cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 khoảng 482.780 tỷ đồng, bao gồm: Tổng hợp nhu cầu vốn cấp TP 350.296 tỷ đồng (trong đó, nhu cầu 17 dự án trước đây đầu tư theo hình thức đối tác công tư chuyển sang đầu tư công là 25.000 tỷ đồng); tổng nhu cầu vốn cấp huyện là 132.484 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, với 93/93 (đạt 100%) đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết định hướng khung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025 cấp TP của TP Hà Nội.

Cũng trong chiều 7/12, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về phương hướng kế hoạch phát triển KTXH TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Theo đó, TP Hà Nội xác định đến năm 2025, mục tiêu tổng quát là xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa; GRDP đầu người đạt 8.300-8.500 USD.

TP cũng xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GRDP giai đoạn 2021-2025 từ 7,5-8%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP chiếm khoảng 30%; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia từ 80-85%; 100% huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 40% xã nông thôn mới nâng cao, 20% xã nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ đô thị hóa 60-62%; tỷ lệ hộ dân thành thị và nông thôn được cung cấp nước sạch đạt 100%...

Để đảm bảo GRDP giai đoạn 2021-2025 tăng 7,5-8%, Hà Nội dự kiến tổng vốn đầu tư xã hội cần huy động khoảng 3,1-3,2 triệu tỷ đồng; trong đó, vốn đầu tư khu vực nhà nước khoảng 30-31%, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước khoảng 53-54% và vốn đầu tư nước ngoài khoảng 15-17%. Cơ cấu sử dụng đất thay đổi theo hướng giảm diện tích đất nông nghiệp. Dự kiến đến năm 2025, diện tích đất nông nghiệp còn khoảng 165 nghìn hecta, chiếm 49,1% tổng diện tích đất tự nhiên. Thành phố cũng chuyển khoảng 1/3 diện tích đất trồng lúa (30 nghìn hecta) sang các hình thức sử dụng hiệu quả hơn; thực hiện đấu giá khoảng 2-3 nghìn hecta tạo nguồn vốn đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng khung, hạ tầng đồng bộ các khu đô thị vệ tinh./.

Tin, ảnh: Phương Nam