Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh trình bày tờ trình tại kỳ họp.

 

Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15 HĐND TP Hà Nội với đa số đại biểu nhất trí tán thành đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024".

Theo đó, từ tháng 1/2024 TP Hà Nội điều chỉnh tổng biên chế viên chức hưởng lương ngân sách Nhà nước là 116.185 biên chế, trong đó số biên chế viên chức theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 6/12/2023 của HĐND TP là 113.537 biên chế; bổ sung 2.648 biên chế theo Quyết định số 2362-QĐ/BTCTW ngày 6/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về biên chế của TP Hà Nội năm 2024.

Nghị quyết cũng giao bổ sung 2.648 biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024 cho Sở GD&ĐT, UBND quận, huyện, thị xã. Trong đó, giao 447 biên chế viên chức các trường THPT; 1.033 biên chế viên chức các trường THCS; 977 biên chế viên chức các trường tiểu học; 191 biên chế viên chức các trường mầm non.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức triển khai giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục theo đúng Nghị quyết, đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số biên chế giáo viên được giao.

Chỉ đạo việc tuyển dụng giáo viên trong chỉ tiêu biên chế theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, vị trí việc làm, cơ cấu môn học theo từng bậc học.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc nâng mức tự chủ tài chính của cơ sở giáo dục công lập, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, theo đó giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022 - 2026.

Trước đó, trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Cảnh cho biết, trong năm học 2023-2024, căn cứ quy hoạch mạng lưới trường học, đã có 33 trường mầm non, phổ thông công lập được thành lập mới và đưa vào hoạt động tại các quận, huyện, thị xã với quy mô 554 lớp học và 19.350 học sinh. Do đó, cần số biên chế sự nghiệp giáo dục theo định mức do Bộ GD&ĐT quy định là 114.367 người (thực tế thiếu 16.004 người).

Từ thực trạng thiều biên chế so với định mức quy định như trên, năm học 2023-2024, TP đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục. Ngày 6/12/2023, Ban Tổ chức Trung ương đã có Quyết định số 2362 - QĐ/BTCTW về thông báo biên chế của TP Hà Nội năm 2024, theo đó bổ sung 2.648 biên chế (đạt 16,54% so với số viên chức còn thiếu, đạt 29,62% so với số TP đề nghị bổ sung)./.

Nam Khánh