Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ IX. 


 Thành ủy Hà Nội ban hành Quy định số 13-QĐ/TU ngày 6-11-2023 quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

Mục đích Quy định nhằm đánh giá khách quan, toàn diện, đúng chất lượng hoạt động của đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, qua đó kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ nhằm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ cấp trên cơ sở và chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Thông qua việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng bộ cấp trên cơ sở, các cấp ủy tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của các đảng bộ cấp trên cơ sở.

Quy định có hiệu lực thi hành từ ngày 6-11-2023 và thay thế Quy định số 11-QĐ/TU ngày 6-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy; được triển khai từ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Tại Quy định số 13-QĐ/TU, Thành ủy Hà Nội đã nêu rõ nội dung đánh giá, xếp loại. Trong đó có các tiêu chí về xây dựng tập thể, kết quả lãnh đạo công tác xây dựng hệ thống chính trị; kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả lãnh đạo công tác xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm trước.

Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ phương pháp đánh giá, xếp loại với thang điểm 100, trong đó 90 điểm đánh giá kết quả thực hiện 3 nội dung chính và 10 điểm thưởng đối với đảng bộ hoàn thành xuất sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, có tính đến điểm trừ tùy theo mức độ hạn chế, vi phạm.

Cụ thể, điểm trừ sẽ áp dụng với các đảng bộ: Có biểu hiện mất đoàn kết trong tập thể lãnh đạo; để xảy ra những vấn đề dân sinh bức xúc, an ninh trật tự phức tạp, khiếu kiện tập trung đông người, nhiều đơn, thư khiếu nại tố cáo, chậm giải quyết, hoặc giải quyết không hiệu quả, dứt điểm; có cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý bị xử lý kỷ luật; có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc không hoàn thành nhiệm vụ.

Đáng chú ý, quy định cũng nêu rõ, với những đảng bộ có kết quả nổi bật, có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác và có tính lan tỏa cao sẽ do Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, đánh giá.

Ban Thường vụ Thành ủy có trách nhiệm chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, gắn với kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện xem xét, quyết định, đánh giá xếp loại chất lượng các đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy; đồng thời có các giải pháp củng cố, kiện toàn, sắp xếp cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý ở những đảng bộ có hai năm liền bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” hoặc ba năm liền “Hoàn thành nhiệm vụ”.../.

Trung Anh