Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy. 

Ngày 11/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Cục Thuế thành phố (TP) Hà Nội, chuyển giao Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.


Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà.


Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ TP Hà Nội và để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Đề án “Rà soát, sắp xếp một số mô hình tổ chức Đảng thuộc Thành ủy” và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ TP thống nhất thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội trực thuộc Thành ủy; sắp xếp, kiện toàn Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam.


Theo đó, thành lập Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, trên cơ sở nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế (thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP) và 20 chi bộ, đảng bộ chi cục thuế quận, huyện, thị xã chưa thực hiện mô hình chi cục thuế khu vực, gồm 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 2.155 đảng viên.


Với Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam, sau khi thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Đảng bộ Tổng công ty hiện có 323 đảng viên, không đủ điều kiện là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy (có từ 500 đảng viên trở lên). Vì vậy, sẽ chuyển giao thành đảng bộ cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế lên đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy là nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trên tất cả các lĩnh vực công tác và chủ trương sắp xếp, tổ chức lại mô hình các chi cục thuế địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.


Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, việc nâng cấp Đảng bộ Cục Thuế cũng khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Hiện tại, số thu ngân sách nhà nước hằng năm do Cục Thuế TP quản lý chiếm khoảng 20% tổng thu ngân sách của cả nước. Thành ủy Hà Nội sẽ luôn quan tâm, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.


Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, để thực hiện tốt mô hình tổ chức bộ máy và điều kiện hoạt động mới, đặc biệt là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.


Theo đó, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Thành ủy về sự cần thiết phải sắp xếp, tổ chức lại mô hình các đảng bộ trực thuộc Thành ủy, để cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ TP nắm rõ và tổ chức thực hiện đúng quy định của Đảng và quyết định của Thành ủy. Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy tăng cường hướng dẫn Đảng bộ Cục Thuế TP Hà Nội sớm kiện toàn tổ chức bộ máy để hoạt động hiệu quả. Đảng bộ Khối doanh nghiệp Hà Nội tổ chức tốt việc tiếp nhận Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam bảo đảm hoạt động hiệu quả ngay sau khi tiếp nhận.


Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng yêu cầu cấp ủy, các tổ chức Đảng các cấp của thành phố tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng thật sự vững mạnh về chính trị và tư tưởng; thống nhất cao về ý chí và hành động, trong sạch về đạo đức và lối sống; chặt chẽ về tổ chức để quyết tâm hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ cấp ủy, tổ chức Đảng đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ TP thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP./.

Trung Anh